Regulamin

Regulamin organizacyjny

ALEXA ANTCZAK KOSMETOLOGIA

 1. Usługi kosmetologiczne objęte niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin) świadczone są w gabinecie Alexa Antczak Kosmetologia, którego właścicielem jest Alexa Antczak, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 11/2, 00-480 Warszawa, NIP: 7010994230, Regon: 386811541 (dalej: Gabinet).
 2. Gabinet jest otwarty w dni robocze oraz sobotę, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 3. Alexa Antczak zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Gabinetu.
 4. Alexa Antczak wykonuje usługi kosmetologiczne za całkowitą odpłatnością wg. ustalonego cennika.
 5. Cennik za usługi kosmetologiczne jest dostępny dla klientów w rejestracji oraz na stronie internetowej https://aakosmetologia.pl. Oferta usług kosmetologicznych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Alexa Antczak zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za usługi kosmetologiczne.
 6. Nie jest dopuszczalna zamiana przez klienta usługi na inną bez zgody Alexy Antczak.
 7. Ostateczny koszt usługi kosmetologicznej ustalany jest w Gabinecie podczas wizyty.

UMAWIANIE WIZYT / REZERWACJA TERMINÓW / KONTAKT

 1. Przed dokonaniem rezerwacji wizyty w Gabinecie każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacji.
 2. Rezerwacja wizyt oraz kontakt w Gabinecie odbywa się telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS. W przypadku rezerwacji wizyty poprzez SMS konieczne jest potwierdzenie przez pracownika Gabinetu terminu wizyty w wiadomości zwrotnej. W szczególności, jeśli klient dokonuje rezerwacji terminu wizyty w Gabinecie po raz pierwszy lub w sytuacji uprzedniego odwoływania terminów wizyt, Alexa Antczak zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta uiszczenia przedpłaty w wysokości 150 zł przed wizytą, do godziny 19.00, tego samego dnia, w którym nastąpiła rezerwacja, na dane wskazane w SMS wysłanym na podany przez siebie numer telefonu (zadatek).
 3. Przy rejestracji na wizytę w Gabinecie klient winien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość.
 4. Klient, który dokonał rezerwacji terminu wizyty w Gabinecie zobowiązany jest do przybycia na wizytę punktualnie. W przypadku, jeśli klient spóźnia się na wizytę w Gabinecie ponad 15 minut, zastrzega się prawo do odmowy wykonania zabiegu oraz wyznaczenia klientowi innego terminu wizyty wraz z obowiązkiem zapłaty zadatku na poczet kolejnej wizyty.
 5. W razie braku możliwości skorzystania przez klienta z umówionej wizyty należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub za pomocą SMS do 72 godzin przed planowanym terminem wizyty. W przypadku anulowania wizyty po tym czasie, przybycia powyżej 15 minut po czasie ustalonej wizyty lub nie zgłoszeniu się na umówiony termin, przedpłata pozostaje na koncie Gabinetu i nie podlega zwrotowi z powodu dezorganizacji pracy personelu Gabinetu i powstania szkody po stronie Gabinetu Alexy Antczak (brak możliwości przyjęcia innego klienta).

REKLAMACJE

 1. Zakupione w Gabinecie kosmetyki, preparaty, vouchery prezentowe oraz oraz inne produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Reklamacje na kosmetyki, preparaty oraz oraz inne produkty czy usługi wykonane w Gabinecie należy składać pisemnie, listem poleconym na adres prowadzonej działalności lub w formie elektronicznej poprzez e-maila: biuro@aakosmetologia.pl. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem wykonania przez personel Gabinetu usługi kosmetologicznej jest wykonanie wywiadu w celu ustalenia czy stan zdrowia klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Personel Gabinetu może zalecić wykonanie podstawowych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i określenia braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.
 2. Przystępując do zabiegu klient automatycznie oświadcza, że: a) znana jest mu celowość zabiegu oraz że b) został poinformowany o charakterystyce wybranych usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów, c) nie będzie żądał zwrotu kosztów usługi kosmetologicznej, w przypadku gdy nie przyniesie ona zamierzonego rezultatu, d) nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania usługi kosmetologicznej.
 3. Zgodę na zabieg kosmetologiczny może wyrazić klient pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. W przypadku klientów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica.
 5. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach: a) gdy klient nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) jeżeli stan klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Gabinetu wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługą lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usługi, c) jeżeli klient nie zastosował się do zaleceń personelu Gabinetu co do konieczności przygotowania się w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich personelowi Gabinetu we wskazanym terminie, d) jeżeli w ocenie  personelu Gabinetu klient nie kwalifikuje się do wykonania danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione wyniki badań, a także z innych względów o charakterze zdrowotnym, e) jeżeli klient nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych przez Gabinet formularzy, f) jeżeli klient nie wyrazi zgody na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej stanowiącej element dokumentacji kosmetologicznej, g) jeżeli klient nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, g) jeśli klient spóźni się na zabieg/konsultację w maksymalnym dopuszczalnym czasie, tj. ponad 15 minut.
 6. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Płatności za realizowane w Gabinecie usługi dokonywane są przez klientów w dniu ich wykonania, chyba, że Alexa Antczak postanowi inaczej.
 7. Potwierdzeniem zakupu usługi w Gabinecie jest wystawiany paragon lub faktura VAT.
 8. Klient przed wystawieniem paragonu zobowiązany jest poinformować personel rozliczający wizytę o chęci wystawienia faktury VAT w dniu wizyty, lub w terminie późniejszym.

PAKIETY ZABIEGOWE

 1. W przypadku, gdy klient wykupuje pakiet usług, płatność za cały pakiet usług winna być dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. 
 2. Klientowi przysługuje jednorazowe prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi z pakietu, dokonanego z własnej inicjatywy, na 72 godziny przed terminem pojedynczego zabiegu, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z opłaconego pakietu usług personel Gabinetu rozlicza wykonane pojedyncze usługi w cenach pojedynczych usług z cennika obowiązującego w dniu zakupu usług.
 4. Klient ma prawo do przekazania osobom trzecim opłaconych usług lub wpłaconych a niewykorzystanych środków. Klient zobowiązany jest wówczas do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie przekazania – nie dotyczy to zakupionego, imiennego Vouchera (bonu podarunkowego).
 5. Usługi opłacone lub środki niewykorzystane klient ma prawo wykorzystać w przeciągu trzech miesięcy od daty zakupu z wyłączeniem zabiegów podlegających pod odrębny Regulamin promocyjny.

VOUCHER

 1. Voucher (bon podarunkowy) jest dokumentem wystawionym przez personel Gabinetu, umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego bonu podarunkowego, a znajdującą się w aktualnej ofercie Gabinetu (dalej: Voucher).
 2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela.
 3. Voucher można kupić bezpośrednio w recepcji Gabinetu lub zamówić drogą mailową: gabinet@aakosmetologia.pl.
 4. Opłata za przesłanie Vouchera kurierem wynosi 50 zł brutto – Voucher zamówiony przed godziną 16.00 dostarczony zostanie w następny dzień roboczy. 
 5. Voucher zawiera: nazwę usługi, nazwę produktu, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę, termin ważności i jest podpisany przez personel Gabinetu. Voucher  jest ważny wyłącznie z podpisem personelu Gabinetu.
 6. Wszelkie zmiany w treści Vouchera w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują, że traci on ważność.
 7. Voucher można kupić i zrealizować wyłącznie w Gabinecie.
 8. Voucher ważny jest przez okres wskazany na Voucherze, liczony od dnia jego wystawienia. Po upływie terminu ważności, Voucher traci ważność, a posiadacz Vouchera traci wynikające z niego uprawnienia. 
 9. W przypadku niezrealizowania Vouchera przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.
 10. W razie braku możliwości skorzystania przez klienta z umówionej wizyty, na której miała zostać rozliczona kwota z Vouchera należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub za pomocą SMS do 72 godzin przed planowanym terminem wizyty. W przypadku anulowania wizyty po tym czasie, przybycia powyżej 15 minut po czasie ustalonej wizyty lub niezgłoszenia się na umówiony termin, od kwoty ujętej na Voucherze odjęte zostanie 150 zł, które pozostanie na koncie Gabinetu Alexy Antczak, tytułem dezorganizacji pracy personelu Gabinetu i powstania szkody po stronie Gabinetu Alexy Antczak (brak możliwości przyjęcia innego klienta w tym samym terminie). 
 11. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę i nie łączy się z promocjami określonymi odrębnymi regulaminami.
 12. W sytuacji, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi.
 13. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera w sytuacji, gdy wartość usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na Voucherze.
 14. Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności Vouchera, niewykorzystana wartość Vouchera przepada.
 15. Przy umawianiu się na konsultację i/lub zabieg klient powinien poinformować, że skorzysta z Vouchera.
 16. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Vouchery nie łączą się.
 17. Jeżeli Voucher wystawiony został na określone usługi,  Alexa Antczak dopuszcza możliwość zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości wskazanej na Voucherze tylko i wyłącznie jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi wskazanej na Voucherze.
 18. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest skontaktowanie się z Gabinetem, umówienie się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.
 19. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi personelowi Gabinetu.
 20. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Alexa Antczak nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 21. Alexa Antczak zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 22. Alexa Antczak nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Vouchera do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel Gabinetu przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.
 23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Vouchera.
 24. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca go oraz osoba realizująca go oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i zobowiązują się go przestrzegać. Osoba zakupująca Voucher zobowiązuje się także do poinformowania każdego użytkownika Vouchera o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscach gdzie można zapoznać się z treścią Regulaminu.

PROMOCJE

 1. W Gabinecie mogą być organizowane promocje.
 2. Alexa Antczak zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
 3. Promocja może być odwołana przez Alexę Antczak w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji.
 4. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 5. Pojedyncze promocje nie łączą się.

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Alexy Antczak.
 2. Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe stanowią informacje takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia umowy z Alexą Antczak na wykonanie usług kosmetologicznych, ze względu na potencjalną konieczność udzielenia pomocy medycznej.
 4. Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Posiada Pani/Pan następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania/ poprawiania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO, prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tylko w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji i zawarcia z Panią/Panem umów, w tym umów o świadczenie usług kosmetologicznych, kontaktu w sprawie zabiegów promocyjnych ogłoszonych w Gabinecie, ale także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli wystąpi taka konieczność oraz dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.
 7. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są zabezpieczone poprzez zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i techniczne i organizacyjne. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a personel Gabinetu został przeszkolony w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dowolną drogą kontaktu – pisemną lub elektroniczną, na wskazane w tym Regulaminie adresy.
 9. W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy (wynikające z przepisów prawa), które będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

Chcesz po raz pierwszy skorzystać z naszych usług?

Zapraszamy Cię na indywidualną, szczegółową konsultację, po której dobierzemy odpowiednie zabiegi, które przyniosą pożądane i długotrwałe efekty zdrowej i pięknej skóry.

Zadzwoń do nas